Konečný užívateľ výhod 30€
Vyplníte za 5 minút

Prejsť na formulár

Pri vypĺňaní formulára prosím používajte aj diakritiku.

POZOR!!!
Pre každú s.r.o., v ktorej potrebujete vykonať zápis, je potrebné vyplniť formulár znova.
Ak je osoba vo viacerých s.r.o., musí sa zapísať každá s.r.o. osobitne.

 

Kontaktná osoba * povinný údaj
Vaše telefónne číslo: * povinný údaj
Vaša emailová adresa: * povinný údaj
IČO spoločnosti * povinný údaj

ÚDAJE O ZAPISOVANEJ OSOBE / OSOBÁCH
titul, meno priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, možnosti
VZOR: Janko Hraško, 123456/8910, Ulica 15, 98765 Košice, HC12345, a1, a2, a3 * povinný údaj
 
Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod: Väčšinou a1, a2, a3, a5

a1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
a2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej
a3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
a4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby
a5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
a6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom
b) Konečný užívateľ výhod - vrcholový manažment

Poznámka
 
 


Kontaktné údaje
Miroslav Svoboda - Web služby - IČO: 44342021
Tatranská 18, 97411 Banská Bystrica
Tel: +421 908 910 944 - email: info@zivnostasro.sk